ŠTA JE BDA TERAPIJA

BDA ili Biomehanički razvojni pristup je terapija čiji je cilj povratak na put spontanog razvoja dece/osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje postojećih i razvoj novih funkcija čime se unapređuje kvalitet njihovog i života cele porodice. BDA terapija kombinuje različite oblike mehaničke stimulacije vezivnog tkiva sa pokretom, usled čega se pokreću određeni biohemijski i biološki procesi i vrši remodelovanje vezivnog tkiva, podstiče željena reakcija telesnih struktura i vrši poboljšanje vitalnih, motornih, kognitivnih i emocionalnih funkcija organizma, odnosno deteta.

what is bda therapy header img 1

BDA terapija – primena

Stanja na koja se može primeniti BDA terapija jesu sva stanja koja su uzrokovana oštećenjima moždanog tkiva koja su uvek praćena i oštećenjem i deformitetom koštano-zglobno-mišićnog sistema i funkcija, uključujući i vitalne funkcije.

Zašto je važno remodelovati vezivno tkivo?

Vezivno tkivo predstavlja neprekidnu trodemenzionalnu mrežu koja se prostire kroz čitavo telo i obavija i prožima sve organe, mišiće, kosti, nerve, krvne sudove, daje telu, telesnim dupljama i , povezuje, stvara prostor i odvaja telesne strukture, utiče na koordinaciju pokreta i posturu tela i ima nutritivnu, metaboličku, odbrambenu i termoregulacionu ulogu.

Potporna uloga

Unutar vezivnog tkiva vlada pritisak koji telesnim strukturama daje čvrstoću i taj pritisak omogućava uspravan položaj telesne strukture i omogućava nošenje tereta tela tako da mišići mogu da obavljaju svoju funkciju bez preteranog angažovanja i energetske potrošnje. Ukoliko vezivno tkivo oslabi i izgubi svoju potpornu ulogu dolazi do gubitka unutrašnje zapremine tela (grudnog koša, trbušne duplje, karlične duplje, vrata, lobanjske duplje), pa čak i prostora u samim zglobovima i među kičmenim pršljenovima.

Nepostojanje rastojanja između koštanih segmenata tela čini da se oni sudaraju, usled čega je pokret nemoguć, a delovi tela koji treba normalno da budu pokretni međusobno gube tu pokretljivost i segmenti tela počinju da se pokreću u bloku. Slabost vezivnog tkiva rezultira gubitkom njegove gustine što se manifestuje mlitavošću tkiva, ekstremnom rastegljivošću i hiperpokretljivošću i nestabilnošću u zglobovima ili samim tkivima.

supportive role

Uloga u transmisiji sila kroz telo i koordinaciji pokreta

Mišići i vezivno tkivo rade zajedno kao dobro uigran i koordinisan sistem. Kroz povezanu mrežu vezivnih tkiva prenosi se mehanička sila koja nastaje mišićnom i kontrakcijom pojedinih vezivnih tkiva. Da bi prenošenje sila kroz vezivno tkivo bilo moguće, neophodna je njegova očuvanost, tj. kontinuitet. Kada vezivna tkiva oslabe, mišići gube oslonac jer vezivno tkivo ne može efikasno da usmerava i prenosi mehaničku silu koju mišići stvaraju, a to utiče na sposobnost deteta/osobe sa invaliditetom da vrši normalne, koordinisane pokrete. Dete/osoba je sposobna da generiše silu mišićnom kontrakcijom, ali nije sposobna da tu silu pretoči u fin, koordinisan pokret.

role in the transmission

Odbrambena (imunološka) uloga

Ćelije imunog sistema veliki deo svoje aktivnosti obavljaju u vezivnim tkivima i ona imaju značajnu ulogu sprečavanju širenja infekcija i modulaciji odgovora imunog sistema. Mehaničke sile, odnosno podražaji dovode do oslobađanja hemijskih supstanci (citokini) koje stvaraju i održavaju odgovor imunog sistema.

Vezivna tkiva kao najveći senzorni organ tela

Vezivno tkivo sadrži veliki broj mehanoreceptora koji primaju mehaničke nadražaje iz unutrašnje (tela) i spoljašnje sredine i te informacije šalju u mozak zahvaljujući kojim on u svakom trenutku ima sliku o položaju tela. Proprioceptori su posebna vrsta mehanoreceptora koja omogućuje funkciju propriocepcije – svesno ili nesvesno prepoznavanje položaja tela i delova tela u prostoru i vremenu. Sve informacije koje mozak prima putem mehanoreceptora i drugih čula (sluha, vida, kao i iz vestibularnog aparata) pohranjuju se u kori glavnog mozga i na taj način se tokom vremena stvara mapa tela.

Oštećenje vezivnih tkiva može doprineti pojavi senzoričkih poremećaja – funkcija mehanorecepcije i propriocepcije, kod dece/osoba sa invaliditetom usled čega ona ne mogu precizno da odrede brzinu, rastojanje, intezitet i amplitudu pokreta prilikom određene motorne funkcije i ima problem orijentacije u prostoru. Jačanjem vezivnih tkiva kroz BDA terapiju poboljšavaju se funkciije mehanorecepcije i propriocepcije i umanjuju i otklanjaju pomenuti poremećaji senzorne prirode.

Transportna/ metabolička/ nutritivna uloga vezivnih tkiva

Tečan deo vezivnog tkiva čini međućelijska tečnost i preko nje se odvija čitav proces razmene materija. Prilikom slabljenja vezivnog tkiva, cirkulacija međućelijske tečnosti se usporava, njena viskoznost raste usled čega se usporava proces apsorpcije hranjivih materija na ćelijskom nivou kao i oslobađanje od otpadnih produkata metabolizma što dalje utiče na usporavanje rasta i razvoja tkiva, organa, sistema organa i organizma u celini. BDA terapija koristi mehaničku, termodinamičku i hemijsku stimulaciju kojom se postiže efekat otapanja/razmekšavanja međućelijske tečnosti što dovodi do poboljšanja njene cirkulacije na ćelijskom nivou čime se poboljšava čitav proces razmene materija i ishrane tkiva.

KOD KOJIH PROBLEMA BDA TERAPIJA MOŽE POMOĆI?

Primenom BDA terapija omogućava se unapređenje postojećih i uspostavljanje novih motornih funkcija kao što su:

application of bda

BDA terapija takođe uspešno umanjuje i uklanja različite strukturalne probleme koji se javljaju kao pridruženi problemi raznih neuroloških stanja kao što su:

application of bda 2

Deca sa neurološkim poremećajima mogu imati najrazličitije poremećaje funkcija koji su pridruženi osnovnom stanju, a BDA terapija uspešno pomaže kod tih poremećaja:

neurological disorder

Svako može iskusiti prednosti BDA terapije

Naši kursevi su dostupni svima

BDA therapy map

Saznajte više o:

cerebral palsy

CEREBRALNA PARALIZA

spasticity

SPASTICITET

hypothony

HIPOTONIJA

Skip to content